WWW.MEDDELASUBWAY.SESurvey

VILLKOR


GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

LÄS NOGA IGENOM DESSA VILLKOR FÖR WEBBPLATSEN.

Value Pay Services LLC (”VPS”) driver och är värd för webbplatsen Meddelasubway.se (”Webbplatsen”) på servrar i USA.  VPS driver Webbplatsen i samverkan med SUBWAY® Kunderfarenhetsprogram VPS som samlar in feedback och kontaktinformation från kunder och skickar informationen till rätt SUBWAY® franchisetagare för att de ska kunna förbättra allmän kundupplevelse och servicenivå.

VPS är ett helägt dotterbolag till Independent Purchasing Cooperative, Inc. (”IPC"), ett medlemsägt företag vars medlemmar alla är SUBWAY® franchisetagare i USA, dess territorier och Kanada. VPS driver Webbplatsen åt eller i samverkan med följande enheter: Doctor’s Associates Inc. (“DAI”) och Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (“SFSC”). DAI och SFSC kallas häri gemensamt för (”SUBWAY®-enheterna”).

GENOM ATT GÅ TILL, LÄSA, OCH/ELLER ANVÄNDA SIDORNA ELLER TJÄNSTERNA PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN, GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR ("VILLKOR"). DU GÅR MED PÅ ATT TA EMOT EVENTUELLA OBLIGATORISKA MEDDELANDEN OCH DU BEKRÄFTAR ATT DU ÄR ÅTMINSTONE ARTON (18) ÅR. DESSA VILLKOR INNEHÅLLER FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH ANDRA FÖRESKRIFTER SOM BEGRÄNSAR VPS OCH SUBWAY®-ENHETERNAS ANSVAR GENTEMOT DIG. DU GARANTERAR ATT DU INTE KOMMER ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL. OM DU INTE VILL BINDAS AV DESSA VILLKOR SKA DU INTE GÅ TILL, LÄSA, ELLER ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN.

VPS och SUBWAY®-enheterna kan när som helst ändra dessa villkor enligt eget godtycke. De ändrade villkoren träder omedelbart i kraft när de har lagts upp på webbplatsen och genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du de nya upplagda villkoren. Du ansvarar för att hålla dig informerad om eventuella förändringar. Om du inte godkänner de nya upplagda villkoren är din enda lösning att sluta använda webbplatsen.

Även om VPS och SUBWAY®-enheterna gör rimliga ansträngningar för att ge tillförlitlig och aktuell information om SUBWAY® Fresh Catering Program på webbplatsen, bör du inte ta för givet att den angivna informationen alltid är uppdaterad eller att webbplatsen innehåller all tillgänglig relevant information.

OMYNDIGA

Den här webbplatsen är inte avsedd för barn under arton (18) år. Webbplatsen är avsedd för vuxna som är åtminstone arton (18) år och varken VPS eller SUBWAY®-enheterna samlar avsiktligt in personlig information från någon under arton (18) år via webbplatsen.

COPYRIGHTS OCH VARUMÄRKEN.

Om inget annat anges är allt material på webbplatsen skyddat som copyrights, specifikt affärsutseende, varumärken och/eller andra intellektuella rättigheter som ägs eller används av VPS och SUBWAY®-enheterna och/eller deras dotterbolag, eller av andra parter som har licensierat sitt material till VPS och SUBWAY®-enheterna.

SUBWAY® och SUBWAY®-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som ägs av och är de av DAI. DAI:s märken på webbplatsen representerar några av de märken som för närvarande ägs eller kontrolleras av DAI eller dess licenstagare i USA och/eller i ett eller flera andra länder. Visningen av dessa märken och meddelanden som associeras med dessa märken är inte avsedda att vara en komplett sammanställning av DAI:s världsomfattande egendomsrätt och det kan hända att DAI äger eller kontrollerar andra privata rättigheter i ett eller flera länder utanför USA.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i den här licensen förbehålls.

ACCEPTABEL PERSONLIG ANVÄNDNING OCH SEKRETESSPOLICY

Din användning av materialet på webbplatsen är enbart för informationsändamål, för att ge feedback, lösa in kuponger och/eller beställa catering. Du går med på att du inte kommer att distribuera, publicera, överföra, ändra eller skapa härledda arbeten av webbplatsen eller på annat sätt utnyttja webbplatsens innehåll.

LÄS “SEKRETESSPOLICY” NOGGRANT. FÖRUTOM OM ANDRA MEDDELANDEN ELLER MEDGIVANDEN KRÄVS ENLIGT LAG, GODKÄNNER DU SEKRETESSPOLICYN OCH ANVÄNDNINGEN AV SÅDAN PERSONLIG INFORMATION OCH ALL LÄMNANDE AV INFORMATION I ENLIGHET MED SEKRETESSPOLICYN, NÄR DU GÅR TILL, LÄSER, OCH/ELLER ANVÄNDER SIDORNA ELLER TJÄNSTERNA PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN.

Du går med på att inte använda webbplatsen för några ändamål som enligt dessa villkor är olagliga eller förbjudna, och att inte heller skada den här webbplatsen. Du godkänner att inga av dina kommunikationer med eller genom webbplatsen bryter mot några lokala, delstatliga, amerikanska eller kanadensiska lagar. Du går med på att inga av dina kommunikationer med eller genom webbplatsen kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, eller innehålla kränkande, smädligt, oegentligt eller obscent material.

Materialet som publiceras på webbplatsen får inte kopieras, distribueras, ompubliceras, överföras, läggas upp eller sändas på något sätt, förutom enligt det som VPS- och/eller SUBWAY®-enheterna tillåter. Allt material på webbplatsen är privat och lyder under copyright, författares rättigheter, eller andra rättigheter. Ingenting häri skall anses vara tilldelat på något sätt, vare sig underförstått, avtalsmässigt eller på annat sätt, någon slags ägarskap av, eller exklusiva användarrättigheter till, någon immateriell egendom eller annan rättighet och tillhörande goodwill. Du erkänner att obehörig användning av innehållet kan orsaka oreparerbar skada för VPS och SUBWAY®-enheterna och att VPS och SUBWAY®-enheterna vid obehörig användning har rätt att utöver annan gottgörelse som lagen tillåter även förbjuda fortsatt användning.

FEEDBACK OCH LÄMNANDE AV INFORMATION

Din information, feedback och kommentarer (”Lämnande av information”) är helt frivilliga, icke-konfidentiella och ger ingen ersättning. Du går med på att du är och förblir ensamt ansvarig för innehållet i den information du lämnar och att du inte skickar in material som är olagligt, nedvärderande, oegentligt eller obscent. Du går med på att inte överföra något till webbplatsen som bryter mot någon tredje parts rättighet, inklusive copyright, varumärken, sekretess eller andra privata rättigheter.

VPS och SUBWAY®-enheterna uppskattar ditt intresse, men VPS och SUBWAY®-enheterna vill inte ha, och kan inte ta emot, några idéer som du anser vara privata vad gäller design, produktteknik eller andra förslag som du har utvecklat. Därför ger du VPS och SUBWAY®-enheterna och deras tillförordnade en evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, fullt betald, royaltyfri licens att använda alla idéer, uttryck till idéer eller information utan några begränsningar och utan betalning eller övrigt beaktande, samt utan att behöva be om tillåtelse från dig eller någon annan tredje part. Licensen skall inkludera, utan begränsning, oåterkallelig rätt att reproducera, skapa härledda arbeten av, kombinera med andra arbeten, ändra, översätta, distribuera kopior, utföra, och/eller licensiera informationen och alla rättigheter däri, i VPS och SUBWAY®-enheternas namn eller deras tillförordnade i världen i evighet, i alla aktuella medier eller medier som skapas eller blir kända framöver. Dessutom garanterar du att du har avstått från alla ”moraliska rättigheter” till något upphovsrättsskyddat material.

Genom att lämna information på webbplatsen erkänner och godkänner du att VPS, SUBWAY®-enheterna och deras tillförordnade själva kan skapa eller skaffa annan information som kan likna eller vara identiska till den information du lämnat. Härmed frånsäger du alla eventuella fordringar du kan ha haft, har eller kommer att ha om någon information som tagits emot, granskats och/eller använts av VPS och SUBWAY®-enheterna eller deras tillförordnade liknar din.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Inget material på webbplatsen får kopieras, distribueras, ändras, ompubliceras, återanvändas, överföras, läggas upp på nytt, skickas eller på annat sätt användas utanför normal webbanvändning utan att först ha fått godkännande från VPS och/eller SUBWAY®-enheterna. All privat information förblir VPS och SUBWAY®-enheternas egendom. Materialet på webbplatsen tillhandahålls enbart för lagliga ändamål och all annan användning eller ändring av materialet på webbplatsen bryter mot VPS och SUBWAY®-enheternas immateriella egendomsrättigheter. VPS och SUBWAY®-enheterna bibehåller fullständig äganderätt till all materiell och immateriell egendom. Du får inte reproducera, sälja, lägga upp på nytt, ändra eller konvertera något material på webbplatsen, på något sätt som inte följer dessa villkor.

Du går med på att följande typer av handlingar är olagliga och/eller förbjudna på webbplatsen. Förbjudna aktiviteter är bland annat följande: (a) använda webbplatsen för ändamål som avsiktligt eller oavsiktligt bryter mot gällande lokala, delstatliga, federala, nationella eller internationella lagar och/eller förordningar; (b) genom webbplatsen lägga upp eller sända information, data, text, filer, länkar, programvara eller annat material som VPS och/eller SUBWAY®-enheterna anser vara olagligt, obscent, nedvärderande, pornografiskt, hotande, trakasserande, oegentligt, ärekränkande, förhatligt eller förnedrande för någon annan person eller enhet, eller som utgör cyber-trakasseri eller cyberförföljelse enligt det som VPS och/eller SUBWAY®-enheterna enligt eget godtycke fastställer; (c) lägga upp innehåll som bryter mot immateriella egendomsrättigheter, sekretessrättigheter, publicitetsrättigheter, rättigheter till handelshemligheter, eller andra rättigheter för någon part; (d) lägga upp webbadresser till externa webbplatser eller någon form a HTML- eller sändningsverkställande programmering av något slag, inklusive virus, spionprogram, trojanska hästar eller liknande; (e) lägga upp eller skicka något som kan vara skräppost, direktmarknadsföring, eller oombedd reklam, erbjudanden eller ha kommersiellt innehåll; (f) föreställa en annan person när man använder webbplatsen, lägga upp innehåll eller personlig information eller försöka dölja eller felrepresentera identiteten för den person som lämnar informationen, eller informationens ursprung, eller tillåta att en annan enhet eller person använder din identifiering för att lägga upp, titta på kommentarer eller använda webbplatsen; (g) skörda eller på annat sätt samla information om andra, inklusive e-postadresser; och (h) uppmuntra andra att engagera i de förbjudna aktiviteter som beskrivs häri. VPS och SUBWAY®-enheterna reserverar sig rätten att utreda och vidta lämpliga juridiska åtgärder mot någon som, enligt VPS och/eller SUBWAY®-enheternas godtycke engagerar i några av de förbjudna aktiviteterna.

Du går med på att VPS och SUBWAY®-enheterna reserverar sig rätten till, men inte är förpliktade till, att utföra något eller allt av följande alternativ: (a) utreda ett påstående om att någon information som lagts upp på webbplatsen inte följer dessa villkor och enligt eget godtycke fastställa om de ska ta bort eller begära avlägsnande av någon information; 8b) ta bort information som är oegentlig, olaglig eller störande, eller som på annat sätt inte följer dessa villkor; (c) avlägsna en användares åtkomst till webbplatsen; (d) övervaka, redigera eller avslöja någon information på webbplatsen; eller (e) redigera eller ta bort innehåll som lagts upp på webbplatsen, oberoende av om innehållet bryter mot dessa villkor eller inte.

LÄNKAR

Några länkar på webbplatsen gör att du kan komma till tredje parts webbplatser som inte kontrolleras av VPS och/eller SUBWAY®-enheterna. VPS och SUBWAY®-enheterna tillhandahåller dessa länkar enbart för din förmån. En länks utseende antyder INTE en bekräftelse eller ett godkännande från VPS eller SUBWAY®-enheterna. VPS och SUBWAY®-enheterna ansvarar INTE för de länkade webbplatsernas sekretessmetoder eller innehåll. Du går till de länkade webbplatserna på egen risk.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL.

FÖRUTOM ENLIGT DET SOM ANNARS TAGITS UPP OM INNEHÅLL, MATERIAL, INFORMATION OCH TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS, ERBJUDS DE I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH ”ENLIGT TILLGÄNGLIGHET” UTAN NÅGRA SOM HELST VILLKOR ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VARKEN VPS ELLER SUBWAY®-ENHETERNA GER NÅGRA BEFULLMÄKTIGANDEN, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE BLAND ANNAT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. VARKEN VPS ELLER SUBWAY®-ENHETERNA GARANTERAR ATT FUNKTIONERNA PÅ WEBBPLATSEN FUNGERAR UTAN AVBROTT ELLER ATT DE ÄR FELFRIA, ATT DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER DESS SERVRAR INTE KOMMER ATT INNEHÅLLA NÅGRA VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER ATT DEFEKTERNA KORRIGERAS ÄVEN OM VPS ELLER SUBWAY®-ENHETERNA KÄNNER TILL DEM.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

DIN ENDA ERSÄTTNING VAD GÄLLER NÅGON DISPYT OCH DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN. ENLIGT STÖRSTA MÖJLIGA MÅN SOM GÄLLANDE LAGAR TILLÅTER STÅR VPS, SUBWAY-ENHETERNA OCH ALLA ANDRA PARTER (VARE SIG DE ÄR INBLANDADE I ATT SKAPA, PRODUCERA, UPPRÄTTHÅLLA ELLER TILLHANDAHÅLLA WEBBPLATSEN) OCH DERAS CHEFER, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, MEDLEMMAR, AKTIEÄGARE ELLER AGENTER TILL VPS OCH SUBWAY®-ENHETERNA, UTANFÖR ALLT ANSVAR FÖR NÅGOT BELOPP ELLER NÅGON SLAGS FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV DIN ELLER EN TREDJE PARTS (INKLUSIVE BLAND ANNAT ALLA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFBARA ELLER PÅFÖLJANDE FÖRLUSTER ELLER SKADA, ELLER NÅGON FÖRLUST AV INKOMST, VINST, GOODWILL, DATA, KONTRAKT, ANVÄNDNING AV PENGAR, ELLER FÖRLUST ELLER SKADA TILL FÖLJD AV, ELLER KOPPLADE TILL EVENTUELLT AVBROTT I VERKSAMHETEN, OCH VARE SIG DET ÄR OTILLÅTET ELLER INTE (INKLUSIVE BLAND ANNAT FÖRSUMMELSE), KONTRAKT ELLER DYLIKT), FÖRLUST I SAMBAND MED WEBBPLATSEN. DETTA GÄLLER ÄVEN I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE BLAND ANNAT ÅTGÄRDER ELLER AKTIVITETER TILL FÖLJD AV AV ANVÄNDNINGEN AV RESURSERNA PÅ WEBBPLATSEN, ALLA WEBBPLASTSER SOM ÄR KOPPLADE TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN, ELLER MATERIALET PÅ SÅDANA WEBBPLATSER, ANVÄNDNINGEN AV NÅGON INFORMATION, INKLUSIVE BLAND ANNAT FÖRLUST ELLER SKADA PÅ GRUND AV VIRUS SOM KAN PÅVERKA DIN DATORUTRUSTNING, PROGRAMVARA, DINA DATA ELLER ANNAN EGENDOM TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV, ELLER LÄSNING PÅ WEBBPLATSEN, ELLER FÖR ATT DU HÄMTAT MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM LÄNKATS TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN.

INGENTING I DESSA VILLKOR SKALL EXKLUDERA ELLER BEGRÄNSA VPS OCH SUBWAY®-ENHETERNAS SKYLDIGHETER I DELSTATER ELLER JURISDIKTIONER SOM INTE TILLÅTER EXKLUDERING ELLR BEGRÄNSNING AV SKADESTÅND FÖR PÅFÖLJANDE ELLER SAMMANHÄNGANDE SKADESTÅND, I SÅDANA DELSTATER ELLER JURISDIKTIONER SKALL VPS OCH SUBWAY®-ENHETERNAS SKADESTÅND BEGRÄNSAS TILL MAXIMAL OMFATTNING ENLIGT DET SOM LAGEN TILLÅTER.

SKADESTÅND

Du går med på att gottgöra, försvara och befria VPS och SUBWAY®-enheterna från skadestånd för och mot alla fordringar, inklusive bland annat tredje parts fordringar, skadestånd, kostnader och skyldigheter, inklusive rimliga advokatavgifter som uppkommer från, eller i samband med, att du bryter mot dessa villkor, samt fordringar som uppkommer från otillåten användning av materialen på webbplatsen.

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Åtkomst till och användning av webbplatsen och villkoren styrs av lagarna i delstaten Florida, USA, utan att orsaka några juridiska konflikter med lagar eller förordningar eller med de federala lagarna i USA. Alla juridiska åtgärder eller handlingar som relaterar till din åtkomst till, användning av webbplatsen, eller din efterlevnad av dessa villkor, skall ske i jurisdiktionen för federala och/eller statliga domstolar verksamma i delstaten Florida och du går med på att ta emot delgivning av stämning per post. Härmed avsäger du dig från alla eventuella försvar vad gäller jurisdiktion eller plats som annars skulle kunna vara tillgängliga.

INGEN ÖVERLÅTELSE

Du får inte på något sätt överföra eller överlåta dina rättigheter eller förpliktelser som gäller enligt dessa villkor. All sådan överföring eller överlåtelse skall vara ogiltig.

MÖJLIGHET ATT AVSKILJA

Om något villkor eller någon paragraf i dessa villkor, eller om användandet av ett sådant villkor, för någon person eller omständighet visar sig vara ogiltigt eller omöjligt att verkställa av någon anledning, skall de återstående villkoren och andra personers användning av dem enligt dessa villkor inte påverkas. Ett domstolsbeslut som fastställer att ett dylikt villkor är ogiltigt, olagligt eller omöjligt att verkställa, skall i största möjliga mån ändra eller tolka villkoret så att det blir giltigt och verkställbart för alla personer eller enheten och ge största möjliga skydd till personer som utsätts för skadestånd inom gränserna för giltighet, laglighet och genomdrivbarhet.

INGEN FRISKRIVNING

Om VPS inte insisterar på, eller genomdriver strikt efterlevnad av, något villkor i dessa Villkor skall det inte anses vara en friskrivning av något villkor eller någon rättighet.

RUBRIKER

Rubrikerna i dessa villkor anges endast i syfte att underlätta läsningen och fungerar som referenser. Dylika rubriker skall ignoreras i tolkningen eller utförandet av dessa Villkor.

FULLSTÄNDIG ÖVERENSKOMMELSE

Dessa villkor och SEKRETESSPOLICY utgör hela överenskommelsen mellan VPS, SUBWAY®-enheterna och dig vad gäller din användning av webbplatsen, inklusive bland annat alla beställningar av catering som utförs genom webbplatsen.

CONTACTE A VPS

Para mais informações, ou em caso de dúvidas sobre os presentes Termos e Condições, por favor, contacte a VPS, em:

Value Pay Services LLC
1-888-445-9239
Privacyofficer@ipcoop.com
9200 S. Dadeland Blvd. Suite 705 Miami,
FL 33156
Arbetstider: Måndag-fredag 08:30-17:30 EST


Store

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE